Kristendom
Hem ] Upp ] Religionsfenomenologi ] [ Kristendom ] Livsåskådningar ] Etik ] Att förstå Gud ]

 

Syndabekännelsen
Augustinus
Thomas av Aquino
Katolicismen
Den ortodoxa kyrkan
Luther
Protestantismen
Kvinnosyn
Familjen
Sekulariseringen
Tre modeller

Tolkning av Bibeln
Tro
Kristi natur
Natur
Monofysiter
Duofysiter
Källa

Detta är en fördjupning av den grundkurs i kristendomen som ingår i A-kursen.
Huvudtankarna i Nya testamentet kan sammanfattas:

bulletJesus har kommit för att uppfylla de profetior som finns i Gamla testamentet
bullethan är Messias, Människosonen och Guds son, alltså på samma gång människa och Gud
bullethan har fört Guds rike till människorna
bulletgenom att göra under visade han Guds rikes närhet
bulletvid påsken uppstod han från de döda och besegrade därmed döden
bulletfyrtio dagar senare for han upp till himlen och skall återkomma vid domens dag
bulletvägen till Guds rike är:
bulletomvändelse och tro på Jesus
bulletsyndabekännelsen
bulletsyndaförlåtelsen
bulletgenom att alltså uppriktigt bekänna synderna får människan förlåtelse
det är vad inkarnationen och det ställföreträdande lidandet innebär.
bulletkärleken till Gud och till nästan är viktigare än laglydnaden
bulleteftersom den är en bekräftelse av Guds kärlek till människan
bulletoch ett accepterande av Guds offerdöd

Under de första århundradena av vår tideräkning flyttade många människor från östra Medelhavet västerut
vilket medförde att kristendomen spreds i romarriket, som omfattade allt land runt Medelhavet.
Den första tiden innebar svåra förföljelser av de kristna. De viktigaste skälen till detta var:

bulletde kristna vägrade att dyrka kejsaren som gud,
något som alla medborgare förutom judarna var skyldiga att göra
bulletde kristna saknade gudabilder och ansågs därför som gudlösa
bulletde kom från en annan del av riket och ansågs främmande och annorlunda

Kristendomen fick trots förföljelserna en stor spridning. Några skäl till attraktionskraften var:

bulletbudskapet gjorde inte skillnad på folk och folk eller fattiga och rika.
Inte minst de många slavarna lockades av tanken att alla var lika inför Gud.
bulletI Första Korinthierbrevet 12:13 står till exempel:
"Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp,
vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har fått en och samma ande att dricka.
"

Men också kvinnor kände sig mer välkomna än i andra sammanhang. Det finns flera händelser i evangelierna som visar att Jesus tog hänsyn till också kvinnor. Det är även att märka att de första han visade sig för efter uppståndelsen var kvinnor.
 

bulletorganisationen var god och effektiv
 
bulletmissionen ansågs som viktig, att i apostlarnas efterföljd sprida det kristna budskapet var att tjäna Gud.

Tidigt uppstod tanken att de som dödats för sin tro, martyrerna, hade en särskild ställning.
Man samlade deras reliker och bad martyrerna om förbön hos Gud.

Vändpunkten för den kristna tron kom då Konstantin den store blev kejsare i romarriket på 300-talet.
Han låter själv döpa sig och kyrkan gynnas på olika sätt.
Från och med nu och trots en del bakslag under några av Konstantins efterträdare
räknas kristendomen som statsreligion i det romerska riket.

Tolkning av Bibeln

Redan tidigt förhöll sig teologerna till Bibeln på ett tolkande sätt.
Kyrkofader Origines tänkte sig tre tolkningssätt som kompletterade varandra:

bulletBokstavlig,
som innebar att det som stod var bokstavligt sant
bulletMoralisk,
som innebar att texten i första hand skulle ses som en moralisk vägledning
bulletAllegorisk eller symbolisk,
som gick emot den bokstavliga och som innebar att skeendena skulle förstås symboliskt.
Ett exempel på symbolisk tolkning är att intåget i Kanaan inte begränsas till att förstå som
ett folks intåg i ett förlovat geografiskt land, som Gud har gett till deras anfader Abraham,
utan som livet efter döden, som är möjligt för de troende.
Denna tolkning förstärks av att den hebreiska namnformen Joshua motsvaras av den arameiska Jesus.
Detta tolkningssätt blev för de flesta nödvändigt för att öppna texten också för andra än judar.

Johannes Cassianus la till ytterligare en tolkningsmöjlighet:

bulletAnagogisk,
som innebar att texten också hade en eskatologisk innebörd
bulletalltså handlade om den yttersta tiden

Tro

Begreppet tro har kommit att få en betydelseförskjutning under historiens gång. Från och med upplysningen på 1700-talet kom huvudbetydelsen att bli:

bullettro = försanthållande
dvs. tror du detta = tror du att det är empiriskt sant

Vid sidan av detta finns den betydelse som är den äldre och som vi finner hos de flesta kristna under medeltiden:

bullettro = tillit och förtröstan

När kyrkofader Hieronymos översatte hela Bibeln till latin på 300-talet översatte han det grekiska ordet

bulletpistis (verb av substantivet piteuo = tillit, lojalitet, hängivenhet) till det latinska
bulletcredo (jag tror), som kan härledas tillbaka till "cor do" = "jag överlämnar mitt hjärta".

Slutsatsen vi kan dra är att frågan "Tror du på Bibeln?" inte förstods på samma sätt som många förstår den idag i vårt vetenskapsinriktade samhälle. Det betydde alltså inte "tror du att allt som står där är empiriskt sant?" utan mera "känner du tilltro till vad som står där i en existentiell och moralisk betydelse?"
Ibland talar man om att människan har tagit steget från mythos till logos
och med det menar man bland annat från att tolka symboliskt eller allegoriskt till att tolka bokstavligt.

Kristi natur

I stället skakades kristendomen av inre trosstrider. En huvudfråga gällde Kristi sanna väsen eller natur.
Hur kunde Gud samtidigt som han var Fader också vara Son och Ande?
Denna trosstrid kallas den trinitariska striden eller striden om treenigheten.
Två åsikter som senare kom att fördömas var:

bulletarianismen
som menade att Kristus enbart var människa
och som sådan direkt skapad av Gud
och därför av ett högre väsen än andra människor.
Upphovsman var Arius, kyrkoäldste i Alexandria på 300-talet.
Han hävdade att "sonen" eller logos var skapad av Gud före den övriga skapelsen.
Arius blev avsatt och bannlyst och flydde till Palestina och Mindre Asien (ung nuvarande Turkiet).
Han fick dock många anhängare
och senare kommer de omvända germanerna att ansluta sig till arianismen i stor omfattning.

bulletdoketismen
som menade att Kristus enbart var gudomlig
och det mänskliga hos honom endast skenbart (som ett dok/en slöja).
Denna inställning finns hos kristna gnostiker,
som menar att vägen till insikt går genom kunskap (gnosis)
bullet Gnosticismen ansåg
att det finns två skapare:
bulletden andliga världens skapare,
som är Gud
bulletden fysiska världens skapare,
som många såg som Gamla testamentets gud, Jahve.
bulletmänniskan består av
bulletsjälen, som hör till den andliga världen
bulletkroppen, som hör till den sinnliga, fysiska världen
och som håller kroppen fången

Liksom nyplatonikerna tänker sig de kristna gnostikerna varat
som bestående av olika emanationer av Gud
men den fysiska världen är inte ens en emanation
utan således skapad av en annan än Gud.
Detta medförde att kroppen och den fysiska kärleken kom att nedvärderas.

Natur

När man funderade över Kristus väsen använde man sig av den dåvarande filosofins begrepp.
Grundläggande begrepp var:
 
bulletnatur (fysis) - vad något till sin grund är, dess väsen/essens, dess egentliga innehåll
det är från detta begrepp vi har fått ordet "naturligt"
som också har blivit normativt, så att man får tankeföljden: naturligt - normalt - bra/rätt
bulletperson (persona) - dess framträdelseform, hur det visar sig för våra sinnen, alltså empiriskt

Också när det gällde dessa begrepp framstår flera inställningar:
 
bulletmonofysiterna - som menade att Kristus var av en natur
och den var samtidigt gudomlig och mänsklig
och den uppstod i och med att Gud blev människa i och med Jesus.
Uppfattningen spreds från Alexandria.
Monofysitisk kyrka idag är:
bulletSyrisk ortodoxa/Jakobitiska kyrkan
Det är den enda kyrkan som idag använder Jesus eget språk - arameiska
 
bulletduofysiterna - som menade att Kristus var av två naturer, en gudomlig och en mänsklig.
Centrum var Antiokia.
Duofysitiska kyrkor idag är:
bulletÖsterns kyrka/Assyriska kyrkan
bulletKoptiska ortodoxa kyrkan (koptisk markerar släktskap med de egyptiska faraonerna)
bulletEtiopiska ortodoxa kyrkan
 
bulletmonotheletisk - som menade att Kristus var två naturer
men förenade av en vilja (thelos) och den var gudomlig
Monotheletisk kyrka idag är
bulletMaronitiska kyrkan i Libanon.

För att lösa tvisten lät kejsar Konstantin sammankalla ett kyrkomöte i Nicea 325.
På detta möte förkastades arianismen och doketismen/gnosticismen och dogmen om treenigheten fastslogs.
Man enades i stället om Athanasius (295-373) uppfattning:

bulletGud är en men lever ett trefaldigt liv
bulletI allt Gud verkar är hans:
bulletfaderlighet
bulletsonlighet
bulletandlighet

på så sätt att

bulletFadern är källan, dvs. grunden och upphovet
bulletSonen Gud verksam utåt som då han framträdde som Människosonen Jesus
bulletAnden Gud verksam i den enskilda människan

Athanasius menar att Gud blev människa för att människan skulle bli Gud.

Ett annat sätt att uttrycka detta är att använda sig av substansbegreppet,
sådant det tänks i samband med den katolska uppfattningen om transsubstantiationen.
Enligt detta sätt att uttrycka sig är

bulletGud en substans eller natur,
dvs. ett självständigt existerande väsen i tre personer eller framträdelseformer.
bulleten natur
bullettre personer

Gud är alltså en men framträder på tre olika sätt som:
 
bulletFadern
bulletSonen
bulletAnden
 

bulletKristus är
bullettvå naturer
bulleten person

I denna fråga kommer man fram till något av en kompromiss mellan
monofysiterna och duofysiterna (som alltså inte nämner en person)
 

Tankar i dag:

bulletDe stora kristna kyrkorna ansluter sig till Athanasius uppfattning:
bulletJesus är samtidigt Gud och människa
har två naturer och en person
bulletortodoxa kyrkan
bulletkatolska kyrkan
bulletlutherska kyrkan
bulletreformerta kyrkan
bulletanglikanska kyrkan

En viktig fråga att besvara när det gäller kristendomen är synen på kvinnan,
som genom historien i mycket har varit förtryckande. En särskild sida handlar om detta.

Källor:

En viktig källa till sidorna om de olika kristna kyrkorna är:

Olivestam/Lindholm, Kyrkor och alternativa rörelser, Gleerups förlag

En läsvärd översikt av människans väg från mythos till logos är

Karen Armstrong, För Guds skull, Om religionens betydelse, Brombergs, 2011

 

 

www.komvux.gotland.se